Mgr. Alena JAŠŠOVÁ –

Vydavateľstvo „HELENA“


Už 28 rokov na regionálnom mediálnom trhu!

 

 

Naše regionálne časopisy


Galantský a Šaliansky Žurnál
Kysucký Žurnál
Žurnál z obcí
Šurany infožurnál

 

Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo „HELENA“ so sídlom v Šali, IČO: 34644237, vzniklo 1.júla 1996 v Šali. Na začiatku existencie vydávalo „Šalianske noviny“, ktoré prevzalo aj so záväzkami – od mesta Šaľa, ako jeho bývalý tlačový orgán.

Majiteľkou a riaditeľkou je od vzniku nepretržite Mgr. Alena Jaššová, promovaná žurnalistka, ktorá sa novinárskej praxi venuje od roku 1981 (v roku 1986 – absolvovala univerzitné vzdelanie v odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte – Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave).

Po Šalianskych novinách, ktoré šírili informácie na teritóriu mesta Šaľa, neskôr založila časopis „Okres Šaľa“ a v roku 1997/1998 vzniká ich spojením regionálny časopis Galantský a Šaliansky Žurnál, ktorý vychádza dodnes a v podstate informačne spája okresy Galanta a Šaľa, čím informuje región s viac ako 135 000 obyvateľmi.

Galantský a Šaliansky Žurnál sa za roky vychádzania vyprofiloval na zaujímavé printové médiom, ktoré je so svojim ekonomicko-spoločenským zameraním serióznym periodikom a je priamo a zmluvne distribuovaný do  40 obecných samospráv (obcí regiónu) a do 4 miest GaŠa regiónu a to: Galanta, Šaľa, Sereď, Sládkovičovo, do úradov štátnej správy oboch okresov, do stredných škôl, do zdravotníckych zariadení, do poisťovní, do vybraných reštaurácií vyššieho typu (kvality) a do firiem a súkromných spoločností regiónu.
Vydavateľstvo viac rokov mediálne podporuje regionálny šport, vyhľadáva významné osobnosti a úspešné spoločnosti a firmy regiónu za účelom ich zviditeľnenia, a tým pozitívnej prezentácie celého GaŠa regiónu. Galantský a Šaliansky Žurnál je zároveň mediálnym partnerom Združenia miest a obcí GaŠa región, pre ktoré spracúva informácie v časopise, podľa potreby.
Mgr. Alena Jaššová v roku 2007 založila aj ďalší časopis, ktorý vydáva Vydavateľstvo „HELENA“ – Kysucký Žurnál, ktorý vychádza pre región Dolných Kysúc a má približne rovnaké zameranie ako GaŠa Žurnál. Distribuovaný je rovnakou formou. Redakcia vo všeobecnosti vylučuje zo svojho novinárskeho spracovania tému bulvárnosti.
Časopisy sú tlačené špičkovou tlačiarenskou technikou, používaný papier je kriedový s vysokým leskom. Charakteristické je aj profesionálne grafické spracovanie a texty sú tvorené kreatívnou žurnalistickou formou. Redakcia vyhľadáva zaujímavé osobnosti v regiónoch, ale aj jedinečné a špecifické skutočnosti, typické pre daný región, exkluzívne tipy pre spracovanie informácie. Časopis sa rozširuje výlučne riadnou poštou v zalepených obálkach priamo adresátom – t.j. do zmluvných subjektov, štátnych inštitúcií, úradov a spoločností, podnikov a firiem, bánk a poisťovní (ide o vyšší stupeň distribúcie printového média, ktoré je úrovňou prezentačné a teda vzhľadom k svojmu spoločenskému postaveniu a úrovni ho redakcia nepredáva v trafikách, ale je rozširované ako sme vyššie opísali. Obidva časopisy majú luxusnejšie prevedenie tlače aj grafiky, sú prezentačné a okrem informácií prinášajú aj kvalitné komentáre k aktuálnym udalostiam v spoločnosti, reportáže. Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo „HELENA“ okrem toho pomáha právnym subjektom a inštitúciám pri založení vlastných časopisov, pri spracovaní PR-materiálov pre verejnosť, brožúr, bulletinov, ale aj knižných publikácií. Okrem odborného poradenstva zabezpečí komplexné spracovanie a vydanie rôznych tlačovín, periodickej, aj neperiodickej tlače, brožúr, atď..., na objednávku.
Vydavateľstvo má dobre zabehnutý systém spolupráce s inštitúciami a firmami regiónu, teší sa ich dôvere, pretože prvoradou prioritou je slušnosť, korektnosť voči klientom a čitateľom, dodržiavanie dohôd a dochvíľne plnenie si záväzkov a povinností voči nim. Regionálne časopisy Galantský a Šaliansky Žurnál a Kysucký Žurnál sú kompletne podľa čísiel a rokov pravidelne a aktuálne zverejňované aj na internete www.zurnaly.sk.
Časopisy sú veľmi dobre čítané a tešia sa všeobecnej obľube najmä v obciach regiónov, keďže prinášajú zaujímavé spoločenské, ekonomické úvahy, ale aj právne, či poisťovacie poradenstvo, rady zverolekárov, lekárnikov, odborných lekárov a inzercia je orientovaná na konkrétne cieľové skupiny, čo je opäť zaujímavé pre inzerujúce spoločnosti, ale samozrejme aj pre čitateľskú verejnosť, kde sa práve tieto časopisy môžu pochváliť tým, že čitatelia a odberatelia sú najmä z radov kultivovanej a vzdelanej strednej vrstvy spoločnosti, podnikateľov. Redakcia si tento fakt vysoko váži a v duchu toho aj články spracúva a tým verejnosť priamo a cielene oslovuje.
V júli 2016 Mgr. Alena Jaššová založila ďalšie vydavateľstvo tlače a tlačovín -  Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o. pre okres Nové Zámky, konkrétne pre šuriansku oblasť. V októbri 2016 vznikol aj ďalší časopis, ktorý vydáva toto vydavateľstvo – Žurnál z obcí... (novozámockého okresu). Časopis je magazínového typu, je určený na priamy opäť zmluvný odber zúčastnených obcí priamo k ich obyvateľom a pre štátne orgány a firmy v okrese Nové Zámky. V roku 2023 Alena Jaššová založila ďalší časopis, pre mesto Šurany - "Šurany infožurnál" / dvojmesačník. Všetky časopisy môžu čitatelia čítať aj na internete  www.zurnaly.sk.

Kto je Mgr. Alena Jaššová v skratke?

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ sa žurnalistike venuje celý svoj pracovný život. Začala písať prvé články ešte ako študentka. V rokoch 1981 – 1986 získala univerzitné vzdelanie v odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte – Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Od získaného vysokoškolského vzdelania pôsobí prakticky nepretržite v redakciách vo vedúcich, riadiacich a manažérskych funkciách. Ako novinárka sa venuje printovým médiám a úzko sa špecializuje najmä na regionálnu a komunálnu žurnalistiku. V roku 1996 založila súkromné vydavateľstvo periodickej tlače, kníh a ďalších tlačovín „HELENA“ so sídlom v Šali a postupne začala vydávať tri vlastné časopisy, a to vo viacerých regiónoch Slovenska (Galantský a Šaliansky Žurnál pre okresy Galanta a Šaľa v roku 1997, Kysucký Žurnál pre Dolné Kysuce v roku 2007 a Žurnál z obcí novozámockého okresu v roku 2016). Všetky časopisy vychádzajú dodnes. V roku 2016 založila ďalšie vydavateľstvo tlače – Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s. r. o., v okrese Nové Zámky. Všetky jej časopisy sú magazínového typu. Špecifickosťou práce tejto novinárky a vydavateľky je serióznosť, pragmatickosť, práca s faktami, nie bulvár. Mgr. Alena Jaššová ako žurnalistka pomohla rôznym firmám a inštitúciám pri založení ich prezentačných časopisov. Už viac rokov odborne dozoruje a spracúva časopisy viacerým samosprávam na Slovensku. Tvorí brožúry a bulletiny na objednávku, vydala aj svoje dve knihy. Podrobnejšie informácie o Mgr. Alene Jaššovej, jej práci, časopisoch a ďalších produktoch nájdete aj na jej webovej stránke: www.zurnaly.sk.
Sídla redakcií: Dolná 5, P.O. BOX 73, 927 01  Šaľa a Mojzesovo 56
Kontakty, emaily:
gszurnal@gmail.com
kysuckyzurnal@gmail.com
obecnyzurnal@gmail.com
tel. na šéfredaktorku: 0903 516 499
web: www.zurnaly.sk